1. Rzeczoznawca powinien odpowiadać warunkom określonym w Regulaminie postępowania kwalifikacyjnego w sprawie nadawania tytułu „Rzeczoznawcy Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Materiałów Budowlanych”.

 2. Po wpisaniu do rejestru rzeczoznawca składa pisemne przyrzeczenie następującej treści; "Świadomy powagi moich słów i odpowiedzialności przed prawem, przyrzekam, powierzone mi obowiązki rzeczoznawcy Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Materiałów Budowlanych wykonywać z całą sumiennością, według mojej najlepszej wiedzy i woli oraz zgodnie z Regulaminem Zespołu Ośrodków Rzeczoznawstwa Stowarzyszenia Inżynierówi Techników Przemysłu Materiałów Budowlanych, którego znajomość potwierdzam własnoręcznym podpisem".

 3. Po złożeniu przyrzeczenia rzeczoznawca otrzymuje legity­mację i pieczątkę.

Rzeczoznawca obowiązany jest:

 1. Powierzone mu zadania wykonywać osobiście lub przy współpracy asystentów, członków Stowarzyszenia z nale­żytą starannością i sumiennością w terminach i w zakre­sie określonym w umowie, względnie w zleceniu wg najlepszej wiedzy, przy zastosowaniu najnowszych osiągnięć nauki i techniki oraz obowiązujących przepisów.

 2. Przestrzegać postanowień Regulaminu Ośrodków Rzeczoznawstwa Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Materiałów Budowlanych.

 3. Aktywnie współpracować w realizacji zadań statutowych Stowarzyszenia.

Rzeczoznawcę obowiązuje przestrzeganie tajemnicy w odniesie­niu do spraw związanych z opracowywaną oceną, opinią lub ekspertyzą uznaną za tajną lub poufną, zgodnie z obowiązującymi aktualnie przepisami oraz zgodnie z życzeniem zleceniodawcy.

Rzeczoznawca obowiązany jest odmówić przyjęcia zlecenia na wykonanie oceny opinii, ekspertyzy w sprawach, w których jest lub pozostaje z jedną ze stron w takim stosunku prawnym, że może mieć wpływ na jego prawa lub obowiązki.

 1. Rzeczoznawca odpowiada za prawidłowość sporządzonego kosztorysu pracy lub ekspertyzy oraz za treść merytoryczną.

 2. Rzeczoznawca - weryfikator, któremu powierzono ocenę merytoryczną opracowania i kalkulacji kosztów jest odpowiedzialny wraz z wykonawcą za prawidłowość opracowania i zgodność ze zleceniem oraz za poprawność sporzą­dzonej kalkulacji pracy.

 3. Rzeczoznawca może być pociągnięty do odpowiedzialności za merytoryczną treść zaleconej pracy jak również za ewentualne straty poniesione przez zleceniodawcę bądź zespół na skutek źle wykonanej pracy lub błędnej opinii względnie nieterminowego wykonania zlecenia.

 4. Rzeczoznawca wiodący w pracach projektowych jest zobowiązany zapewnić klauzulę zespołu sprawdzającego i prac projektowych.

Rada Zespołu może zalecić nie przyjęcie pracy lub kosztorysu i zobowiązać wykonawcę do naniesienia poprawek zgodnie z zleceniami. W szczególnie rażących przypadkach Rada Zespołu może wystąpić do Głównego Sądu Koleżeńskiego o rozpatrzenie sprawy.

Opracowania wykonane przez rzeczoznawców, zgodnie z celami statutowymi traktowane są jako dorobek techniczny Stowarzyszenia i mogą być w odpowiedniej formie udostępniane szerszemu ogółowi członków SITPMB drogą publikacji i prelekcji technicznej oraz udostępniane innym osobom i instytucjom związanym z produkcją i stosowaniem materiałów budowlanych i ceramiki z zastrzeżeniem wynikającym z postanowień § 10 niniejszego załącznika.

 

Pozbawienie przez Prezydium Zarządu, Głównego uprawnień rzeczoznawcy może nastąpić w przypadku:

 1. własnego wniosku rzeczoznawcy,

 2. utraty z prawomocnego wyroku sądowego praw publicznych i obywatelskich, praw honorowych lub prawa wykonywania zawodu,

 3. utraty obywatelstwa polskiego,

 4. wniosku Głównego Sądu Koleżeńskiego.

Decyzja o skreślaniu z wykazu rzeczoznawców podejmowana jest przez Zarząd Główny SITPMB.