1. Warunki uzyskania uprawnień Rzeczoznawcy SITPMB
  1. Przynależność do Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Materiałów Budowlanych.

  2. Ukończenie wyższych studiów lub ukończenie szkoły średniej uprawniającej do wyższych studiów.

  3. Posiadanie przez absolwentów szkół wyższych co najmniej 5 - letniej praktyki w obranej specjalności i co najmniej 10 - letniej przez absolwentów szkół średnich. W wyjątkowych przypadkach wymagany staż pracy może być mniejszy (np. w nowych dziedzinach nauki i techniki).

  4. Znajomość obranej dziedziny od strony praktycznej oraz znajomość literatury fachowej krajowej i zagranicznej.

 2. Przebieg zatwierdzenia uprawnień

  1. Zainteresowany składa za pośrednictwem Zarządu Koła wniosek do właściwego Zarządu Oddziału SITPMB załączając dokumenty wymienione w arkuszu kwalifikacyjnym kandydata na rzeczoznawcę SITPMB (wykaz w punkcie III).

  2. Zarząd Koła przesyła wniosek do Zarządu Oddziału, który wystawia opinię o kandydacie, a następnie przesyła akta do Głównej Komisji Kwalifikacyjno-Weryfikacyjnej Rzeczoznawców SIT PMB.

  3. Główna Komisja Kwalifikacyjno-Weryfikacyjna przeprowadza analizę dokumentów pod względem merytorycznym, w razie potrzeby żąda od kandydata wyjaśnień i uzupełnień, rozpatruje wniosek i w przypadku pozytywnej oceny przedkłada ten wniosek o nadanie uprawnień rzeczoznawcy SITPMB Zarządowi Głównemu SITPMB.

  4. Decyzja Prezydium Zarządu Głównego SITPMB jest ostateczna.

  5. Rzeczoznawca SITPMB otrzymuje odpowiednią legitymację.

 3. Wykaz załączników (w 1-ym egz.).

  1. Arkusz kwalifikacyjny kandydata na rzeczoznawcę SITPMB.

  2. Życiorys zawodowy.

  3. Uwierzytelniony odpis (fotokopia) dyplomu uczelni lub szkoły średniej.

  4. Wyniki egzaminów testowych.

  5. Odpisy zaświadczeń pracy zawodowej z okresu 10 lat dla inżynierów lub 15 lat dla techników.

  6. Odpisy pierwszej i drugiej strony dowodu osobistego.

  7. Inne dane uzasadniające wybranie odpowiedniej specjalności.

Niezbędne dokumenty:

Arkusz kwalifikacyjny

Przyrzeczenie rzeczoznawcy

Nr 1 do regulaminu postępowania kwalifikacyjnego

Nr 2 do regulaminu postępowania kwalifikacyjnego

Nr 3 do regulaminu postępowania kwalifikacyjnego

Nr 4 do regulaminu postępowania kwalifikacyjnego

Nr 5 do regulaminu postępowania kwalifikacyjnego

Nr 6 do regulaminu postępowania kwalifikacyjnego

Nr 7 do regulaminu postępowania kwalifikacyjnego

Nr 8 do regulaminu postępowania kwalifikacyjnego

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych