Zgodnie z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 7 lutego 2018 r., sygn. akt. K 39/15  – w ustawie Prawo budowlane powinny zostać wprowadzone zmiany, z uwagi na stwierdzenie niekonstytucyjności przepisu art. 16 pkt. tej ustawy, który zakres uprawnień przekazywał do uregulowania (bez określenia wytycznych)  w rozporządzeniu, oraz przepisu §22 pkt 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

Brak wprowadzenia tych zmian mogło skutkować brakiem możliwości nadawania nowych uprawnień budowlanych od dnia 13 lutego 2019 r.

W dniu 23 stycznia 2019 r., podczas wspólnego posiedzenia senackich Komisji Infrastruktury oraz Komisji Ustawodawczej, odbyło się pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo budowlane, uwzględniającego wykonanie wyroku Trybunału Konstytucyjnego, poprzez przeniesienie do ustawy - przepisów z rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, dotyczących ograniczenia zakresu uprawnień budowlanych

W posiedzeniu uczestniczyła, jako przedstawiciel FSN-T NOT, kol. Elżbieta Janiszewska-Kuropatwa Wiceprezes ZG SITPMB.

W dniu 24 stycznia 2019 r. Senat przyjął bez poprawek projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz podjął uchwałę o wniesieniu jej do rozpatrzenia przez Sejm RP.

 

 Oprac. E. Janiszewska-Kuropatwa

             Wiceprezes ZG SITPMB

 

Warszawa, 27.01.2019 r.