Szanowni Państwo; Koleżanki i Koledzy,

W dniach 25÷27 maja 2018r. w Cementowni „Kujawy Lafarge” w Bielawach odbył się XVII Walny Zjazd Delegatów SITPMB. Porządek obrad był następujący:
1. Otwarcie Zjazdu i przyjęcie Regulaminu Zjazdu
Przybyłych powitał Prezes SITPMB Jerzy Gumiński i w imieniu swoim oraz ustępującego Zarządu Głównego zaproponował zatwierdzenie Regulaminu XVII Walnego Zjazdu. Zebrani w głosowaniu jawnym jednogłośnie przyjęli Regulamin.
 
2.  Wybór Prezydium XVII WZD
Prezes SITPMB Jerzy Gumiński, zgodnie z zatwierdzonym Regulaminem Zjazdu, zaproponował wybór Prezydium Zjazdu i krótko scharakteryzował proponowanych kandydatów:
- przewodniczący - Leonard Palka
- zastępca przewodniczącego – Jan Jabłoński
- sekretarz – Irena Łobodzińska
- sekretarz – Jolanta Modrzyńska
Wszyscy kandydaci wyrazili zgodę na pełnienie zaproponowanych funkcji. Zebrani przyjęli jednomyślnie w jawnym głosowaniu wniosek.
Prezes Jerzy Gumiński poprosił Prezydium o zajęcie miejsca i przekazał prowadzenie obrad nowo wybranemu Przewodniczącemu.
Podjęto Uchwałę nr 1/XVII/2018 dotyczącą zatwierdzenia regulaminu, do której załącznikiem jest niniejszy Regulamin.
 
3. Przewodniczący wniósł o przyjęcie zaproponowanego przez Zarząd Główny - Porządku Obrad - który delegaci otrzymali wcześniej wraz z zaproszeniami. W jawnym głosowaniu, jednogłośnie przyjęto Porządek Obrad (w załączeniu).
Przewodniczący zaproponował uczczenie minutą ciszy pamięci koleżanek i kolegów zmarłych w trakcie kadencji SITPMB (2014-2018):
Marii Bajszczak, Jerzego Bendkowskiego, Witolda Halfarę, Jerzego Malowańca, Stanisława Olejniczaka, Andrzeja Paszkiewicza, Stanisława Pecurę, Marka Sokołowskiego, Włodzimierza Świetlika, Zygmunta Namysło, Edwarda Niezgodę, Teresę Drążek, Joachima Wilczaka oraz przyjaciół naszego Stowarzyszenia Elżbietę Maszer oraz Kazimierza Wawrzyńczaka.
Następnie Przewodniczący poprosił o wprowadzeniu sztandaru SITPMB. W skład Pocztu Sztandarowego wchodzili:
- Urszula Skowrońska, Urszula Grupa oraz Kazimierz Haber
 
4. Wręczenie wyróżnień
Przewodniczący poinformował, że z okazji Zjazdu na wniosek Zarządów Oddziałów wielu działaczy zostało uhonorowanych odznakami SITPMB. Wręczone zostały osobom uczestniczącym w Zjeździe, natomiast pozostałe przekazano do Przedstawicieli Oddziałów. Prezes Jerzy Gumiński odczytał odznaczonych i poprosił ich o podejście do Sztandaru, a następnie wręczył im odznaczenia.
 
5. Wybory Komisji Zjazdowych:
Kandydatury na członków Komisji zaproponował Przewodniczący Zjazdu, a następnie ich listę uzupełniono o kandydatów podanych z sali. Po wyrażeniu zgody kandydatów zostały one przyjęte jednomyślnie w głosowaniu jawnym.
Członkowie Komisji:
Komisja Mandatowa oraz Komisja Skrutacyjna (ustalono, że te same osoby będą pełniły funkcję w obydwu Komisjach):
- Antoni Tomasik
- Urszula Skowrońska 
- Urszula Grupa
Komisja Wyborcza:
- Roman Duda
- Zbigniew Kacała
- Stanisław Gola
Komisja Wnioskowa:
- Czesław Srzednicki
-  Zbigniew Zwierzykowski
- Elżbieta Janiszewska-Kuropatwa.
Przewodniczący obrad ogłosił przerwę w obradach, aby Komisje się ukonstytuowały i podjęły prace.
Po przerwie Komisja Mandatowo - Skrutacyjna ogłosiła, że łączna liczba delegatów uprawnionych do głosowania na WZD wynosi 66. Łączna liczba delegatów obecnych na WZD, podpisanych na liście obecności wynosi 51, co stanowi 77,27 % uprawnionych do głosowania. W związku z powyższym Komisja Mandatowo - Skrutacyjna stwierdziła w oparciu o § 20 Statutu, że XVII Walny Zjazd Delegatów SITPMB jest uprawniony do podejmowania prawomocnych uchwał.
 
6. Sprawozdania z działalności ustępujących władz.
Przewodniczący Obrad przekazał głos ustępującemu Prezesowi SITPMB celem przedstawienia sprawozdania za kadencję 2014-2018.
Prezes podziękował członkom ustępującego ZG za społeczną pracę i zaangażowanie w działalność Stowarzyszenia.  Sprawozdanie pisemne otrzymali wszyscy delegaci, więc Prezes ograniczył się do omówienia najważniejszych kwestii. Opisał pokrótce najważniejsze wydarzenia minionej kadencji (Gala 70-lecia SITPMB oraz Dni Budowlanych). Opisał też sytuację finansową, zaznaczając, że nie wszystkie Oddziały terminowo wpłacają składki do Zarządu Głównego, które jednostki organizacyjne przynoszą straty, oraz podkreślił, że z roku na rok maleje ilość członków w poszczególnych Oddziałach. Podkreślił też jak znaczącą rolę w tej sytuacji mają członkowie wspierający.
Przewodniczący podziękował Prezesowi i poprosił o zabranie głosu Przewodniczącego Głównej Komisji Rewizyjnej kol. Jaremiego Rabińskiego, który odczytał sprawozdanie z prac GKR za okres 2014-2018 i poprosił o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi. Pełne sprawozdanie GKR w załączeniu.
Sprawozdanie Głównego Sądu Koleżeńskiego przedstawił kol. Andrzej Nowicki - Przewodniczący GSK. Stwierdził brak jakiejkolwiek skargi, kierowanych do GSK w okresie kadencji. Sprawami poruszonymi w sprawozdaniu było min:
- określenie jak zmiana Statutu SITPMB wpłynęła na GSK, a w szczególności na jego regulamin,
- sugestia co do przyszłych możliwych kierunków działań GSK (zorganizowanie konferencji z prawnikami, w celu uzupełnienia wiedzy członków GSK na temat prawa oraz sugestia wprowadzenia zmian w Statucie, aby poprawić i zintensyfikować współpracę z ZG oraz GKR).
 
7. Udzielenie absolutorium
Przewodniczący obrad podziękował za przedstawione sprawozdania, a ponieważ nie było pytań z sali, zaproponował głosowanie nad udzieleniem ustępującemu Zarządowi absolutorium. W głosowaniu jawnym jednomyślnie uprawnieni do głosowania udzielili ustępującym władzom absolutorium.
 
8. Wybór Prezesa SITPMB
Komisja Wyborcza zaproponowała, aby pozostał na kolejną kadencję obecny Prezes Jerzy Gumiński. Przewodniczący zapytał się o ewentualne inne kandydatury. Ponieważ nie zgłoszono innych kandydatów zapytano czy kol. Jerzy Gumiński wyraża zgodę na kandydowanie. Po wyrażeniu zgody kandydata nastąpiło jawne głosowanie. Jedynym niegłosującym był Prezes, który wstrzymał się od głosu, wszyscy inni poparli kandydaturę.
 
9. Wybór Zarządu Głównego SITPMB
Nowo wybrany Prezes zaproponował zmniejszenie ilości członków do 4 osób. Propozycja została przyjęta, następnie Komisja Wyborcza zaproponowała kandydatów:
- Adama Baryłkę oraz Dariusza Karolaka. Z sali zaproponowano jeszcze kolejne kandydatury - Stanisława Kilara (nie udzielił zgody), Wiesława Baranowicza, Elżbietę Janiszewską-Kuropatwę, Genowefę Zapotoczną-Sytek oraz Barbarę Słomkę-Słupik. W związku z czym zaproponowano, aby Zarząd liczył 6 nie 4 członków. Wszyscy kandydaci pokrótce opisali swoje osiągnięcia. Po dyskusji przyjęto, że na wszystkich kandydatów będzie się głosowało jednocześnie. Następnie przystąpiono do głosowania na wszystkich kandydatów, którzy wyrazili zgodę. Kandydaci w głosowaniu zostali wybrani.
Następnie przedstawiono kandydatów na delegatów SITPMB do Rady Krajowej FSN-T NOT: na delegata zaproponowano Stanisława Petrykowskiego a na zastępcę Mariusza Okunia. Kandydaci w głosowaniu zostali wybrani.
Wybory do Głównej Komisji Rewizyjnej
Kandydaci zgłoszeni przez Komisję Wyborczą, nie było innych kandydatur z sali:
- Jarema Andrzej Rabińskiego
- Sylwiusz Andrzej Nowicki
- Tomasz Buczek
- Anna Kosińska-Gozdek
Wszyscy Kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie. Kandydaci w głosowaniu zostali wybrani.
Wybory do Głównego Sądu Koleżeńskiego
Kandydaci zgłoszeni przez Komisję Wyborczą, nie było innych kandydatur z sali:
- Andrzej Nowicki
- Dariusz Fidos
- Dariusz Zając
Wszyscy Kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie. Kandydaci w głosowaniu zostali wybrani.
 
10. Wnioski o nadanie członkostwa honorowego SITPMB
Odczytano listę kandydatów do przyznania członkostwa honorowego SITPMB dla następujących osób:
Andrzej Karpiel
Cezary Góralski
Jerzy Kazimierz Bajszczak
Andrzej Wojciech Bratkowski
Wiesław Ochman
Andrzej Roch Dobrucki
Jan Jabłoński
Marek Małecki
Irena Łobodzińska
Genowefa Zapotoczna-Sytek
Krystyna Wiśniewska
Helena Raczyńska
W głosowaniu delegaci zatwierdzili wniosek dla wszystkich ww. osób.
 
11.  Wybór członków do Kapituły Złotej Odznaki Honorowej z Brylantem  SITPMB
Na członków Kapituły zostały wybrane osoby: na przewodniczącego - Wiesław Kurdowski oraz na członków: Genowefa Zapotoczna-Sytek, Stanisław Petrykowski, Stanisław Kilar oraz Wiesław Baranowicz.
 
12. Wystąpienie nowo wybranego Prezesa SITPMB
Przewodniczący Obrad przekazał prowadzenie obrad nowo wybranemu Prezesowi SITPMB Jerzemu Gumińskiemu. Prezes podziękował wszystkim delegatom oraz zaproszonym gościom za uczestnictwo w XVII WZD.
 
13. Zakończenie obrad.
Prezes Jerzy Gumiński wbił w drzewce naszego sztandaru „Gwóźdź Zjazdowy” po czym sztandar wyprowadzono z sali obrad. Prezes jeszcze raz podziękował zebranym za uczestnictwo.
Po zakończeniu obrad nastąpiła dalsza część przewidziana w programie WZD (program szkoleniowo – techniczno – integracyjny).