REGULAMIN PRACY

KOMITETU ORGANIZACYJNEGO

 

Konkursu SITPMB „WYRÓB BUDOWLANY ROKU”

 

 

 §1

 

 1. Komitet Organizacyjny Konkursu SITPMB „WYRÓB BUDOWLANY ROKU ” powoływany jest przez Zarząd Główny na okres kadencji władz SITPMB.
 2. W skład Komitetu Organizacyjnego wchodzą: przewodniczący Komitetu, dwóch wiceprzewodniczących, sekretarz Komitetu oraz  członkowie Komitetu.

 

 §2

 

 1. Do zadań Komitetu Organizacyjnego należy:

 

-  opracowanie warunków konkursu na coroczne jego edycje.

- wnioskowanie składu Sądu Konkursowego na okres kadencji władz SITPMB,

- określanie preliminarza wpływów i wydatków na coroczne edycje Konkursu,

-  zapewnienie sprawnej organizacji poszczególnych etapów edycji Konkursu oraz imprezy   finałowej – ogłoszenia wyników Konkursu,

-   popularyzowanie Konkursu, promowanie jego uczestników i laureatów,

-   nadzór nad pracą Sądu Konkursowego.

 

 1. Członkowie Komitetu Organizacyjnego obowiązani są uczestniczyć aktywnie w pracach Komitetu oraz brać udział w jego posiedzeniach, propagować konkurs, zwłaszcza wśród firm budowlanych, inwestorów i realizatorów przedsięwzięć inwestycyjnych.
 2. Ustalenia i rozstrzygnięcia są podejmowane na posiedzeniach plenarnych Komitetu i zapadają zwykłą większością głosów członków obecnych na posiedzeniu, w głosowaniu jawnym.
 3. W przypadku równej liczby głosów, decyduje głos Przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego.
 4. Na posiedzeniu Komitetu członkowie mają prawo zachowania odrębnego stanowiska w konkretnych sprawach, które mogą prezentować w dyskusji, w głosowaniu, bądź w formie pisemnej.
 5. Posiedzenia Komitetu Organizacyjnego odbywają się w miarę potrzeby.

 

§3

 

 1. Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Konkursu:

 

-  kieruje pracami Komitetu,

-  zwołuje  posiedzenia Komitetu i przewodniczy im,

-  zatwierdza porządek dzienny obrad,

-  podpisuje w imieniu Komitetu pisma i inne dokumenty,

-  współpracuje z współorganizatorami i  sponsorami Konkursu,

- składa Zarządowi Głównemu SITPMB informacje o przebiegu i wynikach corocznej edycji Konkursu,

 1. W uzasadnionych przypadkach Przewodniczący może zlecić zastępstwo jednemu z wiceprzewodniczących.
 2. Sekretarz Komitetu Organizacyjnego odpowiada za terminowe przygotowanie spraw i dokumentów zapewniających sprawną realizację zadań związanych z organizacją i przebiegiem poszczególnych edycji Konkursu.

Do zadań Sekretarza należy głównie:

 

- przyjmowanie i rejestracja zgłoszeń uczestników;

- opracowywanie preliminarza wpływów i wydatków na coroczne edycje Konkursu oraz sprawozdań z ich wykonania;

- przygotowanie materiałów i zawiadomień na posiedzenie Komitetu Organizacyjnego;

- współpraca z Sądem Konkursowym.

- przygotowanie i przebieg imprezy finałowej, ogłoszenie wyników Konkursu,

- promocje konkursu.

 

 §4

 

Obsługę Komitetu Organizacyjnego zapewnia biuro Konkursu.

 

Niniejszy regulamin został zatwierdzony przez Zarząd Główny SITPMB  na podstawie Uchwały Nr ………………… w dniu ……………..

 

 

 

 

Warszawa, dn.