REGULAMIN

Zespołu Ośrodków Rzeczoznawstwa Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Materiałów Budowlanych.

Na podstawie art. 34 Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. 01.79.855 z póź. zm.) oraz:

 • Ustawy z dnia 19 listopada 1999r. Prawo działalności gospodarczej (Dz. U. 99.101.1178 z póź. zm.),

 • Ustawy z dnia 20 sierpnia 1997r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. 07.168.1186z póź. zm.),

 • Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2001r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek niebędących spółkami handlowymi, nieprowadzących działalności gospodarczej (Dz. U.01.137.1539),

 • Statutu Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Materiałów Budowlanych.

postanawia się co następuje:

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

 1. Zespół Ośrodków Rzeczoznawstwa Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Materiałów Budowlanych zwany da­lej „ZOR”, jest jednostką działalności gospodarczej Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Materiałów Budowlanych (SITPMB).

 2. ZOR” kieruje jednoosobowo dyrektor, który reprezentuje go na zewnątrz i odpowiada za jego działalność.

 3. ZOR” działa na podstawie regulaminu zatwierdzonego przez Zarząd Główny.

§ 2

 1. ZOR” podlega wpisowi do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego stowarzyszeń prowadzących działalność gospodarczą.

 2. Dochód z działalności gospodarczej prowadzonej przez „ZOR” służy do realizacji celów statutowych SITPMB.

§ 3

 1. ZOR” podlega Zarządowi Głównemu Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Materiałów Budowla­nych zwanym dalej Zarządem Głównym.

 2. Koordynację bieżącej działalności „ZOR” powierza się wiceprezesowi SITPMB ds. rzeczoznawstwa.

 3. Siedzibą „ZOR” jest m. st. Warszawa.

§ 4

 1. Jednostkami „ZOR” są Terenowe Ośrodki Rzeczoznawstwa zwane dalej „TOR” działające przy Oddziałach SITPMB.

 2. TOR” powoływane są lub likwidowane na podstawia Uchwały Prezydium Zarządu Głównego SITPMB na wniosek Zarządu Oddziału.

 3. TOR” kieruje kierownik.

 4. Kierownika „TOR” powołuje i odwołuje Prezes SITPMB na wniosek Zarządu Oddziału.

 5. Kierownik „TOR” może zatrudniać osoby prawne lub fizyczne do realizacji zadań określonych w regulaminie TOR w zależności od potrzeb realizacji zadań statutowych SITPMB oraz możliwości finansowych „TOR”.

 6. TOR” działa na podstawie regulaminu zatwierdzonego przez Zarząd Główny.

§ 5

 1. ZOR” używa pieczęci podłużnej z napisem Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Materiałów Budowlanych z dopiskiem „Zespół Ośrodków Rzeczoznawstwa" wraz z adresem.

 2. TOR” używają pieczęci podłużnej z napisem Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Materiałów Budowlanych z dopiskiem „Terenowy Ośrodek Rzeczoznawstwaw /miejscowość/" wraz z adresem.

II. CEL I ZAKRES DZIAŁANIA.

§ 6

Celem „ZOR” jest wykorzystanie potencjału intelektualnego oraz kwalifikacji zawodowych i twórczych kadry inżynierów i techników poprzez prowadzenie działalności w zakresie kształcenia i doskonalenia umiejętności zawodowych, podwyższania kwalifikacji, prowadzenie doradztwa i rzeczoznawstwa technicznego, szkoleń, konsultacji, działalności wytwórczej, usługowej, handlowej, świadczenia usług technicznych, wykonawstwa robót budowlano-montażowych i innych.

§ 7

Do zakresu działania „ZOR” należy w szczególności:

 1. Wydawanie ekspertyz, opinii i orzeczeń dotyczących budownictwa, materiałów budowlanych, szkła i ceramiki w zakresie:

  • technologii i organizacji ich produkcji oraz odbiorów technicznych linii technologicznych, przeprowa­dzania badań a także opracowywanie materiałów inwentaryzacyjnych, i bilansowych.

  • stanu i warunków eksploatacji maszyn i urządzeń do ich wytwarzania i przetwarzania oraz celowości, ich modernizacji lub adaptacji do innych celów,

  • bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony środowiska,

  • ich jakości oraz produktu finalnego z określeniem możliwości bezpiecznego ich wbudowania i wartości użytkowej,

  • możliwości zagospodarowania surowców odpadowych i towarzyszących

  • podstawowych opracowań i pomiarów geodezyjnych

 1. Opracowywanie planów bezpiecznego prowadzenia robót górniczo-eksploatacyjnych /karty rejestracyjne złóż, projekty zagospodarowania i plany racjonalnej gospodarki złożami/.

 2. Opracowywanie i wdrażanie do produkcji materiałów budowlanych, szkła i ceramiki nowych rozwiązań technicznych, nowych wyrobów i procesów technologicznych oraz metod organizatorskich.

 3. Doradztwo techniczne w uruchamianiu produkcji lokalnej materiałów budowlanych, szkła i ceramiki.

 4. Doradztwo patentowe oraz doradztwo w zakresie racjonalizacji i wynalaz­czości.

 5. Opracowywanie referatów i koreferatów normalizacyjnych, założeń i projektów norm dotyczących materiałów budowlanych szkła i ceramik.

 6. Organizowanie giełd materiałowych i postępu technicznego.

 7. Wykonywanie przeglądów okresowych budynków (5-letnie i roczne) oraz opinii technicznych i ekspertyz budowlanych.

 8. Wykonywanie rozliczeń kosztów inwestycji budowlanych, kosztorysów budowlanychi drogowych oraz wycena nieruchomości, maszyn, urządzeń i środków transportu, a także innych ruchomości.

 9. Prowadzenie nadzorów robót budowlanych i drogowych, kierowanie robotami budowlanymi.

 10. Wykonywanie audytów energetycznych, inwentaryzacji, obmiarów technicznych budynkówi lokali.

 11. Wykonanie ekspertyz i opinii technicznych w zakresie budownictwa, jakości materiałów budowlanych, szkła i ceramiki.

 12. Wykonywanie opinii w zakresie BHP i ppoż.

 13. Prowadzenia szkoleń w zakresie działalności „ZOR”.

 14. Doradztwo prawne.

 15. Wykonywanie projektów budowlanych oraz osuszania zawilgoconych budynków.

 16. Wykonanie odbiorów mieszkań w imieniu klienta.

 17. Prowadzenie praktyk budowlanych., staży i warsztatów.

 18. Opracowywanie dokumentacji (SIWZ) oraz prowadzenie postępowań w zakresie zamówień publicznych.

 19. Wykonywanie inwentaryzacji i wyceny linii technologicznych, maszyn i urządzeń budowlanych.

 20. Wykonywanie prac geodezyjnych w zakresie: pomiarów sytuacyjno - wysokościowych, wytyczenia i inwentaryzacji powykonawczej budynków i budowli, urządzeń podziemnych i naziemnych, kompleksowej obsługi inwestycji, podziałów, okazania i rozgraniczania nieruchomości, wykonywania map do celów prawnych i projektowych (tradycyjne/ numeryczne), pomiarów realizacyjnych (tyczenie budynków, tyczenie granic działek, tyczenie, urządzeń infrastruktury technicznej i sieci uzbrojenia terenu tyczenie dróg i innych obiektów inżynierskich), pomiarów powierzchni i kubatur lokali mieszkalnych, inwentaryzacji budynków, geodezyjnej obsługi inwestycji, uzgadniania dokumentacji projektowej w ZUD, pomiarów kontrolnych budynków i budowli, pomiarów przemieszczeń i odkształceń obiektów inżynierskich (zwłaszcza wież i masztów antenowych), pomiarów elewacji budynków, pomiarów objętości mas ziemnych (hałd, nasypów itp.)

 21. Opracowania biznes planów oraz innych przedsięwzięć w dziedzinie budownictwa, wytwarzania, stosowania i rozpowszechniania materiałów budowlanych, szkła i ceramiki .

III. ZASADY ORGANIZACYJNE.

§ 8

 1. Dyrektora powołuje i odwołuje Prezes SITPMB na wniosek wiceprezesa SITPMB ds. rzeczoznawstwa.

 2. Dyrektor „ZOR” podlega bezpośrednio wiceprezesowi ds. rzeczoznawstwa.

 3. Dyrektor „ZOR” może zatrudniać osoby prawne lub fizyczne do realizacji zadań określonych niniejszym regulaminie w zależności od potrzeb realizacji zadań statutowych SITPMB oraz możliwości finansowych „ZOR”.

 4. Przy „ZOR” i „TOR” mogą działać Rady Zespołu jako ciała doradczo-opiniujące.

§ 9

Dyrektor „ZOR” zarządza Biurem „ZOR”, ustala zadania i sprawuje nadzór nad ich realizacją, określa formy zatrudnienia i zakres obowiązków dla pracowników „ZOR” oraz koordynuje prace „TOR” z zachowaniem obowiązujących przepisów oraz zarządzeń Prezesa SITPMB.

§ 10

 1. Do podstawowych zadań dyrektora „ZOR” należy:

  1. realizacja zadań statutowych w zakresie objętym niniejszym regulaminem,

  2. prowadzenie bieżącej i planowanie długofalowej działalności „ZOR”,

  3. przestrzeganie dyscypliny w zakresie dysponowania majątkiem,

  4. podejmowanie decyzji w zakresie udzielonego pełnomocnictwa,

  5. nadzorowanie pracy Biura Zespołu,

  6. nadzorowanie oraz koordynacja i wspomaganie działalności „TOR”,

  7. przygotowanie materiałów i propozycji na posiedzenia Rady Zespołu

 2. Szczegółowy zakres obowiązków dyrektora „ZOR” określa Zarząd Główny.

§ 11

 1. Do podstawowych zadań kierownika „TOR” należy:

  1. kierowanie działalnością „TOR” w ramach udzielonych pełnomocnictw przez Zarząd Oddziału z zachowaniem obowiązujących przepisów oraz zarządzeń Prezesa SITPMB

  2. reprezentowanie „TOR” na zewnątrz,

  3. opracowywanie projektów planów pracy, czuwanie nad ich prawidłowym wykonaniem oraz składanie okresowych sprawozdań,

  4. zawieranie umów ze zleceniodawcami, rozdział zleceń pomiędzy rzeczoznawców i zawieranie z nimi umów na wykonanie ocen, opinii i ekspertyz oraz zawieranie umówz weryfikatorami i konsultantami w zakresie udzielonych pełnomocnictw,

  5. przygotowanie materiałów i propozycji na posiedzenia Rady Zespołu,

 2. Ponoszenie odpowiedzialności za majątek „TOR” oraz za jego działalność.

 3. Szczegółowy zakres obowiązków kierownika „TOR” określa Zarząd Główny.

§ 12

 1. Do podstawowych zadań Głównego Księgowego „ZOR” należy:

  1. organizacja pracy i nadzorowanie prawidłowego, zgodnego z przepisami prowadzenia księgowości, kalkulacja kosztów i sprawozdań części finansowej oraz sprawowanie funkcji kontrolnych,

  2. nadzorowanie gospodarki finansowej „ZOR” i „TOR” w tym prawidłowego wykonywania rozliczeń finansowych z wewnętrznymi i zewnętrznymi z podmiotami gospodarczymi oraz osobami fizycznymi, ustalanie i opłacanie podatków, wypłat, wynagrodzeń i świadczeń,

  3. organizowanie i kontrola obiegu dokumentów finansowo-księgowych w celu zapewnienia rzetelnego przebiegu operacji gospodarczych,

  4. sporządzanie, w ścisłej współpracy z dyrektorem „ZOR” projektu planu rzeczowego i finansowego, stanowiącego podstawę gospodarki finansowej,

  5. sporządzanie bilansu i analizy działalności za rok budżetowy,

  6. przedstawianie analiz dotyczących kosztów rzeczowych funkcjonowania „ZOR”.

 2. Szczegółowy zakres obowiązków Głównego Księgowego „ZOR” określa Zarząd Główny.

§ 13

Zasady sporządzania i obiegu dokumentów między Zarządem Głównym a „ZOR” oraz „ZOR” a „TOR” określa Instrukcja Obiegu i Kontroli Dokumentów Finansowo-Księgowych SITPMB.

§ 14

 1. Merytoryczną działalnością w realizacji prac zlecanych „ZOR” i „TOR” może wspomagać Rada Zespołu.

 2. Podstawowym celem pracy Rady Zespołu jest reprezentowanie interesów SITPMB i jego członków w zakresie związanym z przyjmowaniem i realizacją zleceń.

 3. W skład Rady Zespołu wchodzą doświadczeni członkowie i rzeczoznawcy, działacze SITPMB.

§ 15

Szczegółowy zakres zadań i obowiązków Rady Zespołu określa Zarząd Główny SITPMB.

IV GOSPODARKA FINANSOWA

§ 16

ZOR” sporządza odrębny bilans.

§ 17

Dochód z działalności gospodarczej „ZOR” włączony jest do funduszu SITPMB na podstawie zestawienia obrotów i sald.

§ 18

Działalność „ZOR” podlega opodatkowaniu, w trybie i na zasadach ustalonych obowiązującymi przepisami.

§ 19

Podstawę wynagrodzenia rzeczoznawcy, wykładowcy i innych osób organizacyjnie związanychz realizowanymi usługami stanowią umowy cywilno-prawne zawarte pomiędzy „ZOR” a wykonawcami.

§ 20

Gospodarkę finansową „ZOR” określają odrębne przepisy.

 1. ZOR” prowadzi księgowość w oparciu o plan kont ustalony przez Zarząd Główny.

 2. Roczne sprawozdania finansowe „ZOR” podlegają badaniu w trybie i na zasadach przewidzianych dla jednostek działalności gospodarczej.

§ 21

Oświadczenia woli w imieniu „ZOR” dotyczące praw i obowiązków majątko­wych składane są przez osoby upełnomocnione przez Zarząd Główny w oparciu o obowiązujące przepisy.

§ 22

 1. Za zobowiązania „ZOR” do wysokości określonej w upoważnieniu odpowiedzialność ponosi Dyrektor „ZOR”, powyżej tej kwoty osoby upełnomocnione przez Zarząd Główny.

 2. Za zobowiązania „TOR” do wysokości określonej w upoważnieniu odpowiedzialność ponosi Kierownik „TOR”.

§ 23

Prowadzenie działalności finansowo-księgowej „ZOR” Prezes SITPMB może zlecić osobom prawnym lub osobom fizycznym na podstawie oddzielnych umów.

V. PRZEPISY KOŃCOWE

§ 24

 1. Regulamin został zatwierdzony uchwałą Zarządu Głównego Nr … z dnia …. i obowiązuje z dniem podjęcia uchwały.

 2. Traci moc dotychczasowy Regulamin „ZOR” SITPMB.

 3. Zmiany regulaminu mogą być dokonywane na wniosek członka SITPMB i podlegają zatwierdzeniu przez Zarząd Główny SITPMB.