Regulamin

postępowania kwalifikacyjnego w sprawie nadawania tytułu Rzeczoznawcy Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Materiałów Budowlanych.

§ 1

 1. Regulamin określa zasady i tryb postępowania kwalifikacyjnego w sprawach nadawania tytułu Rzeczoznawcy Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Materiałów Budowlanych zwanego dalej Rzeczoznawcą SITPMB.

 2. W zakresie nie uregulowanym przepisami regulaminu w postępowaniu kwalifikacyjnym w sprawach nadawania tytułu Rzeczoznawcy SITPMB stosuje się przepisy:

  1. Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego Dz.U.00.98.1071 z późn. zm.),

  2. Statutu Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Materiałów Budowlanych.

§ 2

Rzeczoznawcą SITPMB, może być osoba, która:

 1. korzysta w pełni z praw publicznych,

 2. posiada:

  1. tytuł zawodowy inżyniera lub magistra inżyniera,

  2. stosowne uprawnienia,

  3. co najmniej 5 lat praktyki w zakresie objętym rzeczoznawstwem,

§ 3

Rzeczoznawcą SITPMB może być również osoba, która nie posiada wykształcenia,o którym mowa w § 2 pkt 2 lit. a) i stosownych uprawnień, ale posiada szczególną wiedzę i doświadczenie w zakresie nieobjętym stosownymi uprawnieniami.

§ 4

 1. Wydawanie decyzji w sprawach nadawania tytułu Rzeczoznawcy SITPMB należy do kompetencji Prezydium Zarządu Głównego SITPMB.

 2. O nadaniu tytułu Rzeczoznawcy SITPMB orzeka w drodze decyzji, określając zakres, w którym funkcja Rzeczoznawcy SITPMB może być wykonywana. Zakres ten nie może wykraczać poza specjalność techniczno-budowlaną objętą posiadanymi uprawnieniami.

 3. Od decyzji wydanej przez Prezydium Zarządu Głównego SITPMB nie przysługuje odwołanie.

§ 5

Osoba zainteresowana uzyskaniem tytułu Rzeczoznawcy SITPMB składa - za pośrednictwem Oddziału SITPMB właściwego dla tej osoby - wniosek do Komisji Kwalifikacyjno-Weryfikacyjnej ZG SITPMB.

 1. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 1 do regulaminu.

 2. Do wniosku należy dołączyć:

  1. w przypadku ubiegania się o nadanie tytułu Rzeczoznawcy SITPMB na podstawie § 2 regulaminu;

   1. odpis dyplomu ukończenia szkoły wyższej,

   2. odpis uprawnień budowlanych,

   3. oświadczenie o korzystaniu w pełni z praw publicznych,

   4. życiorys zawodowy,

   5. dowody 5-letniej praktyki w zakresie objętym rzeczoznawstwem,

   6. dowód wniesienia opłaty za postępowanie kwalifikacyjne,

   7. dowody posiadania dorobku praktycznego w zakresie objętymrzeczoznawstwem,

   8. kartę osobową. Wzór karty osobowej stanowi załącznik nr 2 do regulaminu.

  2. w przypadku ubiegania się o nadanie tytułu rzeczoznawcy budowlanego na podstawie § 3 regulaminu:

   1. odpis dyplomu/świadectwa ukończenia szkoły,

   2. oświadczenie o korzystaniu w pełni z praw publicznych,

   3. życiorys zawodowy,

   4. dowody 5-lctniej praktyki w zakresie objętym rzeczoznawstwem,

   5. dowód wniesienia opłaty za postępowanie kwalifikacyjne,

   6. dowody posiadania dorobku praktycznego w zakresie objętymrzeczoznawstwem,

   7. dowody posiadania wiedzy i doświadczenia w zakresie nieobjętym stosownymi uprawnieniami, Budowlanymi

   8. kartę osobową. Wzór karty osobowej stanowi załącznik nr 2 do regulaminu.

  3. Praktykę zawodową oraz dorobek praktyczny, o których mowa w ust. 2 pkt 1) lit. e) i g) oraz pkt 2) lit d), f) i g) potwierdza się dokumentami, zeznaniami świadków, opiniami biegłych, przesłuchaniem wnioskodawcy, a w szczególności zaświadczeniem wydanym przez kierownika jednostki, w której odbywała się praktyka zawodowa, zawierającym:

   1. wyszczególnienie projektów, przy których sporządzaniu ubiegający się o tytuł Rzeczoznawcy SITPMB odbywał praktykę zawodową, lub przedsięwzięć, przy których realizacji odbywał on praktykę zawodową.

   2. stwierdzenie okresów praktyki zawodowej z podaniem dat rozpoczęcia i ukończenia praktyki przy poszczególnych projektach lub odpowiednio przy realizacji poszczególnych przedsięwzięć z określeniem charakteru wykonywanych czynności. Wzór zaświadczenia stanowi załącznik nr 3 do regulaminu.

  4. Dla ustalenia zakresu, w którym tytuł Rzeczoznawcy SITPMB może być wykonywany komisja kwalifikacyjna może powoływać biegłych posiadających tytuł rzeczoznawcy w specjalności o którą ubiega się zainteresowany. Wzór opinii stanowi załącznik nr 4 do regulaminu.

  § 6

  1. Przewodniczący Komisji Kwalifikacyjno-Weryfikacyjnej ZG SITPMB na tytuł Rzeczoznawcy SITPMB na posiedzeniu Komisji dokonuje sprawdzenia kompletności złożonych dokumentów.

  2. Z posiedzenia Komisji sporządza się protokół.

  3. W wypadku braków formalnych dokumentów przewodniczący Komisji Kwalifikacyjno – Weryfikacyjnej ZG SITPMB wzywa osobę składającą wniosek do uzupełnienia braków w określonym terminie. Wzór wezwania do uzupełnienia braków stanowi załącznik nr 6 do regulaminu.

  4. Po bezskutecznym upływie terminu wyznaczonego na uzupełnienie braków przewodniczący Komisji Kwalifikacyjno - Weryfikacyjnej przesyła wniosek wraz z aktami sprawy do osoby składającej wniosek.

  § 7

  1. Komisja Kwalifikacyjno - Weryfikacyjna po zgromadzeniu całego materiału dowodowego w sprawie przesłuchuje wnioskodawcę w celu ustalenia spełnienia niezbędnych warunków do nadania tytułu Rzeczoznawcy SITPMB oraz zakresu, w którym tytuł rzeczoznawcy może być wykonywany.

  2. Z przesłuchania wnioskodawcy sporządza się protokół zawierający wnioski odnośnie przyznania tytułu Rzeczoznawcy SITPMB oraz określenia zakresu,w którym funkcja rzeczoznawcy SITPMB może być wykonywana. Wzór formularza protokołu stanowi załącznik nr 5 do regulaminu.

  3. Wniosek wraz z aktami sprawy przewodniczący Komisji Kwalifikacyjnej przesyła do ZG SITPMB.

  § 8

  1. Prezes SITPMB na posiedzeniu Zarządu Głównego rozpatruje wniosek i wydaje decyzję w sprawie nadania tytułu Rzeczoznawcy SITPMB. Wzory decyzji w sprawie nadania tytułu rzeczoznawcy SITPMB stanowią załącznik nr 7 oraz załącznik nr 8 do regulaminu.

  2. Z posiedzenia ZG SITPMB sporządza się protokół.

  3. Skład orzekający może prowadzić dodatkowe postępowanie dowodowe.

  § 9

  1. Podstawą do podjęcia czynności Rzeczoznawcy SITPMB stanowi wydanie legitymacji Rzeczoznawcy SITPMB oraz dokonanie wpisu rejestru Rzeczoznawców SITPMB.

  2. Wniosek o wpis do centralnego rejestru Rzeczoznawców SITPMB dokonuje się na podstawie Uchwały ZG SITPMB.

  § 10

  Koszty postępowania kwalifikacyjnego, w tym przeprowadzenia dowodów ponosi wnioskodawca w formie opłaty w wysokości określonej w uchwale ZG SITPMB.

  § 11

  Za udział w postępowaniu kwalifikacyjnym w sprawach nadawania tytułu Rzeczoznawcy SITPMB członkowie Komisji biorący udział w postępowaniu kwalifikacyjnym w sprawach nadawania tytułu Rzeczoznawcy SITPMB otrzymują wynagrodzenie w wysokości określonej w uchwale ZG SITPMB oraz otrzymują zwrot kosztów według zasad określonych w odrębnych przepisach.