Zgodnie z § 45 Statutu Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Materiałów Budowlanych, dla realizacji celów statutowych, Stowarzyszenie może prowadzić działalnośćgospodarczą we własnych jednostkach gospodarczych lub przez uczestnictwo w działalności innych podmiotów gospodarczych.

Wszystkie jednostki organizacyjne SITPMB mogą podejmować, zgodną z obowiązującymi przepisami prawa, stałą lub doraźną działalność gospodarczą.

 

Podjęcie takiej działalności wymaga;

  1. zgody Prezydium Zarządu Głównego SITPMB.

  2. rejestracji działalności gospodarczej w KRS (stowarzyszenie może podjąć działalność gospodarczą dopiero z chwilą uzyskania postanowienia o wpisie do rejestru przedsiębiorców KRS. Odpowiedni wniosek można pobrać ze strony internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości www.ms.gov.pl. Koszt rejestracji to 1000 zł.

  3. zgłoszenia działalności do Głównego Urzędu Statystycznego oraz Urzędu Skarbowego.

Jeżeli „TOR” będzie zatrudniał pracowników, konieczna jest również rejestracja i zgłoszenie pracowników w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych Wszelkie formularze w tym zakresie są łatwo dostępne na stronach internetowych właściwych miejscowo organów GUS, US, ZUS.